องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

หลักการ  นำองค์ความรู้ ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สาระสำคัญ
   การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใช้สวนพฤกษศสาตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกข้อมูล รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ลำดับการเรียนรู้
   1. นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน
    1.1 จัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    1.2 จัดเก็บผลการเรียนรู้
   2. เผยเเพร่องค์ความรู้
    2.1 บรรยาย
     2.1.1 สนทนา
     2.1.2 เสวนา
     2.1.3 สัมนา/อภิปราย
    2.2 จัดเเสดง
     2.2.1 จัดเเสดงนิทรรศการ
     2.2.2 นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
     2.2.3 จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท
   3. จัดสร้างแหล่งเรียนรู้
    3.1 จัดเเสดงพิพิธภัณฑ์
    3.2 จัดเเสดงพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง
    3.3 จัดเเสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
   (หมายเหตุ : จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ)
   4. ใช้ ดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้