องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้

หลักการ  รู้สาระ รู้สรุป รู้สื่อ
สาระสำคัญ
   การรายงานผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดเเยกสาระสำคัญ จัดหมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล และการเขียนรายงานในรูปแบบวิชาการและเเบบบูรณา โดยใช้ภาษาสื่อที่กระชับ ได้ใจความ รวมถึง วิธีการรายงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเอกสารแบบบรรยาย เเบบศิลปะ และแบบนิทรรศการ เป็นต้น
ลำดับการเรียนรู้
   1. รวบรวมผลการเรียนรู้
   2. คัดแยกสาระสำคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่
    2.1 วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ
    2.2 จัดระเบียบข้อมูลสาระเเต่ละด้าน
    2.3 จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ
   3. สรุปและเรียบเรียง
   4. เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน
    4.1 แบบวิชาการ
    4.2 แบบบูรณาการ
   5. กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
   6. เรียนรู้วิธีการรายงานผล
    6.1 เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ
    6.2 บรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา
    6.3 ศิลปะ เช่น การเเสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง ภาพวาดทางพฤกษศสาตร์
    6.4 นิทรรศการ
   7. กำหนดวิธีการรายงานผล