องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

หลักการ  รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก
สาระสำคัญ
   การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้โดยการเรียนรู้การกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจและจัดทำผังพรรณไม้ แล้วศึกษาพรรณไม้ ทำตัวอย่างพรรณไม้ นำข้อมูลมาทำทะเบียนพรรณไม้ ทำและติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์นำไปสู่การรู้ชื่อ รู้ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงรู้จักการใช้ประโยชน์ของพืช
ลำดับการเรียนรู้
   1. กำหนดพื้นที่ศึกษา
   2. สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
   3. ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น
   4. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (ก.7-003 หน้า ปก - 1)
   5. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้
   6. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
   7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
   8. ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน)
   9. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.7-003 หน้า 8) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน ก.7-003 หน้า 9-10
   10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005)
   11. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
   12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
   13. ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์