บทคัดย่อไทยกล่องพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อวิจัยเรื่อง  กล่องพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้วิจัย
   นายทวีรัฐ ภู่เงินงาม
   นางสาวนันทนา พัดยนต์
   นายดำรงณ์ชัย เรืองรินทร์
   นายณัฐพงษ์ สุขเกษม
   นายณรงค์กรณ์ พิลัน
   นายนิรันดร์ กล่อมกระโทก
   นายธนภูมิ หาภักดี
ครูที่ปรึกษา
   นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ์
   นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
   นายอาคม นาคน้อย
   นายกฤษฏา สกุลพงษ์
   นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
สถานศึกษา
   วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
บทคัดย่อ
   วิจัยเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อออกแบบ และสร้างกล่องพลังงานแสงอาทิตย์ และทดสอบความพึงพอใจของผู้ ทดลองใช้กล่องพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการออกแบบโครงสร้างกล่องและส่วนประกอบ ทำการเชื่อมโครงสร้างของ กล่องตามแบบ ติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ เครื่องควบคุมประจุเข้ากับแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า พร้อมเต้ารับ กระแสสลับ 220 โวลต์ และ USB ไฟกระแสตรง 5 โวลต์ ตรวจสอบความเรียบร้อย และทดสอบประสิทธิภาพการ ทำงาน
   จากการทดลองหาประสิทธิภาพของกล่องพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำมาทดลองใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ชนิด คือ โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟ LED พัดลม โทรทัศน์ และหม้อหุงข้าว พบว่า สามารถใช้ เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง 5 ชนิด และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของกล่องพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35.00 และมีอาชีพทำนา ร้อยละ 70.00 มีความพึงพอใจ ต่อกล่องพลังงานแสงอาทิตย์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.50