องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

หลักการ  รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลายหลาก
สาระสำคัญ
   การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ทางด้านข้อมูลพื้นบ้าน ข้อมูลพรรณไม้ การสือค้นข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอกและภายใน การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในองค์ประกอบส่วนย่อยของพรรณไม้ที่สนใจ และเปรียบเทียบความต่างแต่ละเรื่องกับพืชชนิดเดียวกัน โดยมีการตรวจสอบผลงานเป็นระยะ
ลำดับการเรียนรู้
   1. ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้
    1.1 มีส่วนร่วมของผู้ศึกษา
    1.2 ศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน
    1.3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้
    1.4 สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
    1.5 สือค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์
    1.6 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
    1.7 ตรวจสอบผลงานเป็นระยะ
    1.8 ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ
   2. ศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ
    2.1 ศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด
    2.2 กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในเเต่ละส่วนของพืช
    2.3 เรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย
    2.4 นำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน