องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

หลักการ  คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์
สาระสำคัญ
   การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน จัดให้มีการศึกษาธรรมชาติ สำรวจสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ เพื่อกำหนดชนิด การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้สำหรับปลูก และจัดทำผังภูมิทัศน์แสดงรายละเอียดจัดพรรณไม้ การเพาะปลูก จากนั้นทำการศึกษาพรรณไม้หลังการปลูกโดยการบันทึกการดูและรักษา การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลำดับการเรียนรู้
   1. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้
   2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ภาพพื้นที่
   3. พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้
   4. กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
   5. กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก
   6. ทำผังภูมิทัศน์
   7. จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก
   8. ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม
   9. ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก