ปรัชญา (Philosophy)

ทักษะเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรม
นำสังคม

อัตลักษณ์ (Identity)

วินัยดี
ทักษะเด่น
มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Unique)

บริการ

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 80

กิจกรรม

1 2 5

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

E-Office
ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา
ID-Plan
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง
ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง