ปรัชญา (Philosophy)

ทักษะเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรม
นำสังคม

อัตลักษณ์ (Identity)

วินัยดี
ทักษะเด่น
มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Unique)

บริการ

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

กิจกรรม

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

E-Office
ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา
ID-Plan
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง
ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง