1)ข้อมูลพื้นฐาน

2)การบริหารงาน

3)การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4)การดำเนินงาน

5)การปฏิบัติงาน

6)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

7)การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

8)การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9)การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

10)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

12)การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

13)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

14)แผนป้องกันการทุจริต

15)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง