คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายณัฐพล ชัยน้อย
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสันติ อิงบุญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง