งานวิจัย

งานวิจัย (2)

ชื่อโครงการวิจัย   :   ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร

                          วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผู้วิจัย               :   นายณรงค์  องศากิจบริบูรณ์

                          ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา        :   วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

ปีที่ทำการวิจัย     :   2558

 

บทคัดย่อ

 

            การประหยัด การอดออม เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในสังคมทุกชนชาติ เพราะหากว่าประชาชนในทุกระดับเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ รู้จักเก็บ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและประเทศชาติ ก็จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถานศึกษาเป็นแหล่งปลูกฝังการศึกษาและเป็นแหล่งปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการออม

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตามคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 814 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Sampling) จำนวน 280 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ Independent t-test และ F-test  (One-way ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ทั้งหมด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารอยู่ในระดับสูง มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่      ในระดับมีส่วนร่วมมาก โดยนักเรียน นักศึกษาที่มีความแตกต่างเรื่องเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา อาชีพผู้ปกครอง และถิ่นที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาที่มีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียน นักศึกษาที่มีระดับทัศนคติต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

            โดยสรุป นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร ไม่แตกต่างกัน และนักเรียน นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชา อาชีพผู้ปกครองและถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน และมีทัศนคติที่ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ซึ่งจากข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร อันจะทำให้การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องการออมผ่านการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารมีความยั่งยืนต่อไป

ชื่อโครงการวิจัย   :   ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร

                          วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผู้วิจัย               :   นายณรงค์  องศากิจบริบูรณ์

                          ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา        :   วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

ปีที่ทำการวิจัย     :   2558

 

บทคัดย่อ

 

            การประหยัด การอดออม เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในสังคมทุกชนชาติ เพราะหากว่าประชาชนในทุกระดับเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ รู้จักเก็บ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและประเทศชาติ ก็จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สถานศึกษาเป็นแหล่งปลูกฝังการศึกษาและเป็นแหล่งปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการออม

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตามคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 814 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Sampling) จำนวน 280 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ Independent t-test และ F-test  (One-way ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ทั้งหมด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารอยู่ในระดับสูง มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่      ในระดับมีส่วนร่วมมาก โดยนักเรียน นักศึกษาที่มีความแตกต่างเรื่องเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา อาชีพผู้ปกครอง และถิ่นที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาที่มีระดับความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียน นักศึกษาที่มีระดับทัศนคติต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

            โดยสรุป นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร ไม่แตกต่างกัน และนักเรียน นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชา อาชีพผู้ปกครองและถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน และมีทัศนคติที่ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ซึ่งจากข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโรงเรียนธนาคาร อันจะทำให้การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องการออมผ่านการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารมีความยั่งยืนต่อไป

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com