วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสังคม

พันธกิจ (Mission)

  1. นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษา
  2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปรงของเทคโนโลยี และสังคม
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
  4. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร
  5. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้แนวทาง วิถีธรรมวิถีไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของสถานศึกษา

  1. ผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรม ปลูกฝังแนวความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
  2. พัฒนา ระบบบริหารและจัดการโดยใช้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด
  3. พัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม

คือ ปรัชญาการทำงานของวิทยาลัยที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินการและบริหารงานของวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อัตลักษณ์ ทักษะดี บริการเด่น

อัตลักษณ์  ทักษะดี บริการเด่น 
เอกลักษณ์  คือการบริการ SERVICE
 = SKILL ด้านทักษะ 
 = Education  การศึกษา 
 = Rule  กฏระเบียบ 
 = Vocationl  ด้านวิชา 
 = Idea  ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเด็ก 
 = Community  ชุมชน 
 = Environment  สิ่งแวดล้อม 

สรุปใจความว่า สถานศึกษามุ่งเน้นการบริการชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com