วันพุธที่ 23 กันยายน  พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง  ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างภาวะการเป็นผู้นำ  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำ ทางด้านสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสำนึก รักชาติส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำโดย นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องสัมมนากาญจนิกา โดยมี ดร.ชาตรี จำปาศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร​ คณะ​ครู ​และ​บุคลากร​ของวิทยาลัยฯให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ อาชีวะอาสา โดยมี นายณัฐพล  ชัยน้อย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อเครียมความพร้อมในการบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การบริการสังคมและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่ โดยการบูรณาการเรียนการสอนเชื่อมโยง กับประสบการณ์จริงสู่ระบบการเรียนการสอนภายใต้กลยุทธ์ในการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาและปรับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงได้จัดทำโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การประกวดแผนธุรกิจดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดแผนธุรกิจดีเด่น จำนวน 1 แผนธุรกิจ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท  นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง บริษัทไทยธาดามอเตอร์ จำกัด สาขาพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทคัสตอมที บอดี้ชอป จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1028/2557 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชแทนเลขาธิการการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563

 

งบทดลองรายเดือน

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มี ความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนธุรกิจและ การประกอบธุรกิจ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด นำโดยนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า พร้อมด้วย นักเรียน คณะครู และผู้นำชุมชน มาร่วมงานในครั้งนี้

หน้าที่ 1 จาก 34

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com