วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้รับการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำโดย นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำโดย นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส.2 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ดำเนินโครงการ การจัดฝึกอบรมการพ่นสีรถยนต์ให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยความร่วมมือ บริษัท นีปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา2563 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ทักษะงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ และป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และนำทักษะที่ได้ไปใช้ในสถานประกอบการที่จะออกฝึกงานตามหลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 21  มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 โดยมีนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นักศึกษา ในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

หน้าที่ 1 จาก 31

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com