adminksr

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวดวงกมล มาคิน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เป็นผู้เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ”วิชาแผนที่-เข็มทิศ”โดยเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมรับฟังการประกาศผลการฝึก ร่วมรับฟังคำกล่าวปราศรัยจากผู้อำนวยการฝึก และเข้าร่วมพิธีปิดก่อนเดินทางกลับตามกำหนดการ ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ”วิชาแผนที่-เข็มทิศ”โดยเข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการอ่านแผนที่ประกอบเข็มทิศ และการอ่านภาพถ่ายทางอากาศตามกำหนดการ ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ”วิชาแผนที่-เข็มทิศ”โดยเข้าร่วมรับฟังวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแนะนำวิทยากร จากผู้อำนวยการฝึก และเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอสื่อและการวิพากษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายตามกำหนดการ และร่วมพิธีปิดกิจกรรมในโครงการพัฒนาลูกเสือแกนนำช่อสะอาดและการสร้างสื่อออนไลน์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคกลาง ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย ผลิตสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ด้วยวีดีโออย่างมืออาชีพ ในโครงการพัฒนาลูกเสือแกนนำช่อสะอาดและการสร้างสื่อออนไลน์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคกลาง ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี