คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจริยา อำลา
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายปฐมสิทธิ์ บ ชอนสารเดช
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายราเชน ปานเเสง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง