ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง