หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรและสาขาวิชา 

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดสอน   2  ระดับ ดังนี้

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                                1.1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

                                                1.1.1  สาขางานการบัญชี
                                                1.1.2  สาขางานการตลาด
                                                1.1.3  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                                                1.2.1  สาขางานยานยนต์
                                                1.2.2 สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
                                                1.2.3  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                                                1.2.4  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                                                1.2.5  สาขางานเมคคาทรอนิกส์
                                                1.2.6 สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
                                                1.2.7 สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)

                2.หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                                2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                                2.1.1  สาขางานการบัญชี (ปวช.)
                                                2.1.2  สาขางานการจัดการสำนักงาน (ปวช./ม.6)
                                                2.1.3  สาขางานเทคโนโลยีดิจิทัล (ปวช./ม.6)

                                 2.2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                                                2.2.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช./ม.6)
                                                2.2.2 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ปวช./ม.6)
                                                2.2.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช./ม.6)
                                                2.2.4  สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปวช./ม.6)
                                                2.2.5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช./ม.6)
                                                2.2.6 สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุดสาหกรรมการผลิต (ปวช./ม.6)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง