หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและสาขาวิชา

นางสาวธัญญารัตน์ อำลา
หัวหน้าหวมดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

นายอภิชา ไชยสุรักษา
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

นายสาธิต จีนขจร
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาไฟฟ้า

นางพิมลณัฏฐ์ ดอกสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชลัท ถนอมบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสันติ อิงบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นางสมปอง ยอดเงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวจริยา อำลา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง