บุคลากรทางการศึกษา

นายณรงฤทธิ์ พิมลพรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรฯ

นายมานะ โตมานิตย์
พนักงานขับรถ

นายสานิตร์ หลอดยา
พนักงานขับรถ

นายสำริด อ้นแก้ว
นักการ

นางกุลสรา ปาลวัฒน์
เจ้าหน้าที่

นางรัตนา สุดใจ
เจ้าหน้าที่

นางสาววารีรัตน์ รักลาย
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐธิการ์ ทองตันตัย
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่

นางสาวมิ่งขวัญ รอดเกิด
เจ้าหน้าที่

นางสาวหทัยทิพย์ กองมะณี
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพิชญา โพธิ์เอี่ยม
เจ้าหน้าที่

นางสาวจิราภรณ์ เหง้าทอง
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิรินภา งามเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่

นายจักรตราวุธ พวงศรีทอง
เจ้าหน้าที่

นายยศพล อารามสาตร์
เจ้าหน้าที่

นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวสโรชา สีชน
เจ้าหน้าที่

นางสาววิภา จอกทิพย์
เจ้าหน้าที่

นางณัฐวรรณ พิมลพรรณ์
เเม่บ้าน

นางสมศักดิ์ เฉลยอาจ
เเม่บ้าน

นางอำนวย หลอดยา
เเม่บ้าน

นายสมพิศ เดชพ่วง
นักการภารโรง

นายสมพร เดชพ่วง
นักการภารโรง

นายเพียน เอี่ยมสำอางค์
นักการภารโรง

นายณรงค์ แป้นซื่อ
ยาม

นายบุญธรรม เพ็งสกุล
ยาม

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง