ข้อมูลอาคารสถานที่

จำนวนอาคารสถานที่  จำแนกตามประเภท

อาคารจำนวน
หลังห้อง
อาคารเรียน  
    – อาคารถาวร231
     – อาคารชั่วคราว14
อาคารประกอบ  
     – อาคารโรงฝึกงาน326
     – โรงอาหาร1
     – หอประชุม23
     – บ้านพักครู313
     – บ้านพิกคนงาน36
     – หอพักนักเรยน/นักศึกษา
     – อาคารวิทยบริการ1
     – ป้อมยาม11
     – อาคารพัสดุ13
     – ห้องน้ำห้องส้วม (รวมห้ องอาบน้ำ)630
     – ที่ปัสสาวะชาย315
     – ที่ปัสสาวะหญิง315
ภาพมุมสูง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง