วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
 2. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทักษะ    การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา
 3. ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาการสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
 4. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนการสอน
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในชุมชน และสถานประกอบการ
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
 8. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์   

เป้าหมายของสถานศึกษา

 1. ผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรม ปลูกฝังแนวความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
 2. พัฒนา ระบบบริหารและจัดการโดยใช้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด
 3. พัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม

ปรัชญาการทำงานของวิทยาลัยที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินการและบริหารงานของวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อัตลักษณ์

วินัยดี ทักษะเด่น มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

บริการ

SERVICE

 = SKILLด้านทักษะ 
 = Education การศึกษา 
 = Rule กฏระเบียบ 
 = Vocationl ด้านวิชา 
 = Idea ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเด็ก 
 = Community ชุมชน 
 = Environment สิ่งแวดล้อม 
สรุปใจความว่า สถานศึกษามุ่งเน้นการบริการชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง