ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง (ชื่อเดิม) สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบสมควรขยายการ ศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและท้องถิ่นผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้เล็งเห็น ความสำคัญของการจัดตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพโดยมีพื้นฐานอยู่ในภูมิประเทศ ที่เหมาะสมกัหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ จึงได้รับบริจาคที่ดินจาก กำนันอำนวย คลังผา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ด้วยพื้นที่จำนวน 111 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ซึ่งกรมการอาชีวศึกษา เห็นชอบให้สร้างวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จนถึงปัจจุบัน

โดยมีผู้ดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยมีดังนี้

  • นายบุญเทียม    เจริญยิ่ง           อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
  • นายอัมพร         ภักดีชาติ          ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ
  • นายสุรวุฒิ         วิเชียรรัตน์        ผู้อำนวยการ
  • นายไพบูลย์      เพ็ชรหงษ์         ผู้ช่วยอำนวยการ
  • นายพลวัฒน์     สายสุวรรณ       ผู้ช่วยอำนวยการ

ปัจจุบันมีผู้บริหารดังนี้

  1. นายเริงศักดิ์      เข็มทอง            ผู้อำนวยการ สถานศึกษา / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
  2. นายณัฐพล       ชัยน้อย            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร / ฝ่ายวิชาการ
  3. นายเฉลิมวุฒิ  โพธิ์เงิน ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง