ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุรวุฒิ วิเชียรรัตน์
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2544

นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549

นายสมชาย พงษ์นภางค์
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551

นายรวม ชินานุปกรณ์
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552

นายภัทราธร โพธิ์เจริญ
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง