งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสามารถ สุดใจ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายมงคล แสงแย้ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายมงคล สืบศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายอำนาจ น่วมแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายฉัตรชัย กลมปั่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสันติ อิงบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายธนวัฒน์ สุขเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีฯ

นายสุรศักดิ์ เปรมสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีฯ

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีฯ

นายณัฐพนธ์ สวัสดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีฯ

นายวิทยา ณรงค์ศักดิ์สุขุม
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีฯ

นางสาววารีรัตน์ รักลาย
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง