งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายนพดล พรหมศร
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

รับผิดชอบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาววารีรัตน์ รักลาย
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง