งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณัฏฐชัย คุณุกุลเดช
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางพิมลณัฏ ดอกสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุรศักดิ์ เจือจุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุภาพร คุณุกุลเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวหทัยทิพย์ กองมะณี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง