งานอาคารสถานที่

นายฉัตรชัย กลมปั่น
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชลัท ถนอมบุญ
ที่ปรึกษาหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสันติ อิงบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนวัฒน์ สุขเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพนธ์ สวัสดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิทยา ณรงค์ศักดิ์สุขุม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวณัฐธิการ์ ทองตันตัย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาววิภา จอกทิพย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสำริด อ้นแก้ว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมพิศเ ดชพ่วง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมพร เดชพ่วง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเพียน เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายมานะ ต้องเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางณัฐวรรณ พิมลพรรณ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสมศักดิ์ เฉลยอาจ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางอำนวย หลอดยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายณรงค์ แป้นชื่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายบุญธรรม เพ็งสกุล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง