งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวธัญญารัตน์ อำลา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

รับผิดชอบร้านค้าวิทยาลัยฯ

นายมงคล แสงแย้ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นายสันติ อิงบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายจักรตราวุธ พวงศรีทอง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง