งานสื่อการเรียน การสอน

นางสาวธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน
หัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

นายปฐมสิทธิ์ บ ชอนสารเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

นายกฤษฎา ฉัตรเท
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียน การสอน

นางสาวศิรินภา งามเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง