งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววิมล จอกทิพย์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววารีรัตน์ รักลาย
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง