งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปฐมสิทธิ์ บ ชอนสารเดช
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายราเชน ปานแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายยศพล อารามศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง