งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายมงคล สืบศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายปฐมสิทธิ์ บ ชอนสารเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุรศักดิ์ เปรมสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวหทัยทิพย์ กองมะณี
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสมศักดิ์ เฉลยอาจ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง