งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายศรัณย์ กองกมล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายณัฏฐชัย คุณฺกุลเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นายมงคล สืบศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวลินรดี บุญดีขยาภรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง