งานวางแผนและงบประมาณ

นายสาธิต จีนขจร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวณัฐธิการ์ ทองตันตัย
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง