งานวัดผลและประเมินผล

นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกาญจนา ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอรมรัตน์ ถั่วสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิรินภา งามเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง