ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

งานวัดผลและประเมินผล

กฏ ระเบียบ ประกาศ สำหรับการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล

1.ระเบียบ ศธ. การจัดการศึกษาและประเมินผล ปวช. คลิกที่นี่

2.ระเบียบ ศธ. การจัดการศึกษาและประเมินผล ปวส. คลิกที่นี่

บุคคลากร งานวัดผลและประเมินผล

นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิรินภา งามเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง