งานพัสดุ

นายชลัท ถนอมบุญ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุพิชญา โพธิ์เอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจิราภรณ์ เหง้าทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายณรงฤทธิ์ พิมลพรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 

นายมานะ โตมานิตย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสานิตร์ หลอดยา
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง