งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางสาวอมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางสุภาพร คุณุกุลเดซ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการ ๑๐๘ อาชีพ
และโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

นายอำนาจ น่วมแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายสุรศักดิ์ เจือจุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายสามารถ สุดใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส)

นายฉัตรชัย กลมปั่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

รับผิดชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส)

นางสาวหทัยทิพย์ กองมะณี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง