งานประชาสัมพันธ์

นายราเชน ปานแสง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกฤษฎา ฉัตรเท
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายยศพล อารามสาตร์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง