งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายศรัณย์ กองกมล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง