งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางเขมจิรา จิตตะยโศธร
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวศิริพร วงศ์หวัง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง