งานปกครอง

นายวิทยา จินดามัง
หัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ ร.ต.ปภาณ วงศ์รัตนาวิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางพิมลณัฏฐ์ ดอกสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
หัวหน้างานปกครอง

นายสุรศักดิ์ เจือจุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวจริยา อำลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวอมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวกาญจนา ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสันติ อิงบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาววิมล จอกทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวมิ่งขวัญ รอดเกิด
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายจักรตราวุธ พวงศรีทอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง