งานบุคลากร

นายมงคล สืบศรี
หัวหน้างานบุคลากร

นางสมปอง ยอดเงิน
ที่ปรึกษาหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอัจฉราภา วันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางกุลสรา ปาลวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสโรชา สีชน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง