ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

งานบุคคลากร

เอกสารงานบุคคลากร

1. ใบรายชื่อบุคคลากร ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
หัวหน้างานบุคลากร

นางสมปอง ยอดเงิน
ที่ปรึกษาหัวหน้างานบุคลากร

นางกุลสรา ปาลวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวณัฐวดี คลังผา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง