งานบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลงานบริหารงานทั่วไป

1.

โครงสร้างบุคคลากร

นางกุลสรา ปาลวัฒน์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐวดี คลังผา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง