งานบริหารงานทั่วไป

นางกุลสรา ปาลวัฒน์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสโรชา สีชน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง