งานทะเบียน

นางพิมลณัฏ ดอกสันเทียะ
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายกฤษฎา ฉัตรเท
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวจิราภรณ์ เหง้าทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง