งานความร่วมมือ

นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสามารถ สุดใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์ สุขเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาววารีรัตน์ รักลาย
หัวหน้างานความร่วมมือ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง