งานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุนันทา รอดทอง
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ รอดเกิด
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง