ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

งานครูที่ปรึกษา

เอกสาร งานครูที่ปรึกษา
1. ปฏิทินงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา
2. คู่มืองานครูที่ปรึกษา คลิกที่นี่ 

นางเขมจิรา จิตตะยโศธร
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายอำนาจ น่วมแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ รอดเกิด
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง