งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสุภาพร คุณุกุลเดช
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายนพดล พรหมศร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รับผิดชอบงานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี

ว่าที่ ร.ต.ปภาณ วงศ์รัตนาวิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสุภาพร คุณุกุลเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รับผิดชอบที่ปรึกษา อวท.

นายราเชน ปานแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รับผิดชอบงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE

นางสาวกาญจนา ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รับผิดชอบงานกีฬา

นางสาวอมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ รอดเกิด
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง