งานการเงิน

นางสมปอง ยอดเงิน
หัวหน้างานการเงิน

นางสาววิมล จอกทิพย์
ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวณัฐธิการ์ ทองตันตัย
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววิภา จอกทิพย์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง