คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสาธิต จีนขจร
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง ครู คศ. 1 

นายสุรศักดิ์ เจือจุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธนวัฒน์ สุขเงิน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายณัฐพล สวัสดี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายวิทยา ณรงค์ศักดิ์สุขุม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง