คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายอภิชา ไชยสุรักษา
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายศรัณย์ กองกมล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวิทยา จินดามัง
ตำแหน่ง พนังงานราชการ

นายนพดล พรหมศร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายอำนาจ น่วมแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายสามารถ สุดใจ
ตำแหน่ง พนังงานราชการ

นายมงคล แสงเเย้ม
ตำแหน่ง พนังงานราชการ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง