คณะครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายชลัท ถนอมบุญ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

นายฉัตรชัย กลมปั่น
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสันติ อิงบุญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวสุนันทา รอดทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวกนกวรรณ ทาส่วย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง